Asociacions Alzheimer i información de la demència (ceafa.es)

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) es una Organización no Gubernamental de ámbito nacional, cuya meta reside en trabajar para poner el Alzheimer en la agenda política, buscando el necesario compromiso social y poniendo en valor el conocimiento para poder representar y defender los intereses, necesidades y derechos de todas las personas que conviven con el Alzheimer.

Asociacions Alzheimer i información de la demència(fafac.cat)

Les AFA són les Associacions de Familiars de malalts d'Alzheimer, el tipus de demència més freqüent al món, ja que representa el 70% dels casos. A més, aquestes associacions també donen suport a familiars de malalts d'altres demències menys freqüents.

Informació Llei dependencia

La dependència és un estat de caràcter permanent en què es troben les persones que, per raons derivades de l'edat, la malaltia o la discapacitat i relacionades amb la manca o pèrdua d'autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessiten l'atenció d'una altra persona o ajuts importants per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària. El reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts és un requisit bàsic per accedir a les prestacions econòmiques i de serveis socials reconegudes per la Llei de la dependència.